Algemene Voorwaarden

 

 1. Door toegang te krijgen tot izivisum.nl , erkent u deze gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onmiddellijk de toegang tot izivisum te staken.

Izivisum.nl is een handelsnaam van 1Star B.V. gevestigd te Zutphen.

Hawkinsstraat 12, 7207 RM  Zutphen, Nederland.

contact: info@izivisum.nl

Izivisum.nl is een bemiddelingskantoor die op naam van u als klant/reiziger aanvragen indient bij verschillende Overheidslokets. Wanneer u bij ons een aanvraag indient sluit u met ons een overeenkomst af, welke overeenkomst ziet op een correcte afhandeling van uw aanvraag opdracht tussen u als klant/reiziger en de desbetreffende Overheid. Daarnaast sluit een overeenkomst met de desbetreffende overheid, welke overeenkomst ziet op de levering van de geleverde dienst(en). Izivisum is zelf geen partij bij deze overeenkomst. Op de door u aangevraagde dienst(en) zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener(s) verkrijgen of kunnen op verzoek worden toegezonden.

2. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen, wijzigingen of updates.

3. Alle commentaren en informatie die opgenomen zijn in izivisum.nl dienen niet als persoonlijk juridisch advies te worden beschouwd. Raadpleeg uw advocaat met betrekking tot uw specifieke omstandigheden.

4. De Site wordt aangeboden op een “zoals nu“ en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige representaties, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en inclusief maar niet beperkt tot impliciete representaties.

5. Izivisum.nl treedt niet op als vertegenwoordiger van de bestemmingslanden en is op geen enkele manier verbonden met geen enkele Overheids orgaan in het bestemmingsland. Het bedrijf opereert als een derde partij en dient namens de gebruiker applicaties in via onze vereenvoudigde interface. Daarom kan Izivisum.nl de prestaties van de regeringen van de landen van bestemming niet garanderen bij het indienen van visumaanvragen en het verstrekken van visum te verstaan visum, e-visum, Eta, Esta,…

6. Er is redelijke moeite gedaan om ervoor te zorgen dat het materiaal op de site correct is op het moment van publicatie. Izivisum.nl is echter in geen geval aansprakelijk voor u of enige andere persoon op enigerlei wijze voor enig verlies of schade (direct, indirect, speciaal, economisch, incidenteel, consequent, bestraffend of exemplarisch, inclusief maar niet beperkt tot inkomstenderving, gegevens, verwachte winst of verloren zaken) met betrekking tot het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, of enig vertrouwen op Izivisum, de inhoud of links (inclusief maar niet beperkt tot onnauwkeurigheden of virussen), of een webbrowser of andere apparatuur.

7. Door toegang te krijgen tot de applicatie, gaat u ermee akkoord Izivisum.nl en haar agenten, leveranciers en hun respectieve directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle acties, procedures, kosten, claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en onkosten (met inbegrip van redelijke kosten). juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk op deze algemene voorwaarden of het gebruik van deze site.

8. De inhoud van Izivisum.nl wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten. Ongeautoriseerd gebruik of misbruik van dergelijke inhoud is ten strengste verboden, inclusief maar niet beperkt tot, ongeoorloofd downloaden, opnieuw verzenden, opslaan op welk medium dan ook, kopiëren, herdistributie, reproductie of herpublicatie van de site, of enig deel daarvan, voor welk doel dan ook.

9. Andere sites die toegankelijk zijn via links zijn mogelijk onafhankelijk ontwikkeld. Izivisum garandeert niet de juistheid van informatie op de andere sites.

10. Koppelingen naar andere sites mogen niet worden beschouwd als de goedkeuring of goedkeuring door Izivisum van dergelijke andere sites, de daarin genoemde derde partijen of hun producten en services, noch wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor incompatibiliteit, niet-geschiktheid, virale infectie of andere destructieve of storende componenten op of van dergelijke andere sites.

11. Izivisum kan geen volledige vertrouwelijkheid of veiligheid garanderen voor informatie die elektronisch wordt doorgegeven. Door Izivisum.nl te betreden, erkent u dat Izivisum niet verantwoordelijk is voor enige schade of verliezen die u lijdt als gevolg van uw elektronische overdracht van vertrouwelijke of gevoelige informatie aan ons. 

12. Geen enkele toestemming of afstandsverklaring door een van de partijen aan of enige schending of verzuim door de andere partij bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst zal worden beschouwd als een instemming met, of een verklaring van afstand van, een voortdurende schending. of wanprestatie of enige andere schending of verzuim van die of enige andere verplichtingen van die partij. Geen toestemming of verklaring van afstand is van kracht tenzij schriftelijk is overeengekomen.

13. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van de rest van deze algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van deze bepalingen. eventuele resterende bepalingen. 

14. U heeft een herroepingsrecht indien u als consument met een handelaar een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte hebt gesloten.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  •  Op de levering van visums is overeenkomstig Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 230p (f) geen recht van ontbinding van toepassing. Zie artikel 7 lid 7 van dit document. Derhalve wordt ook modelformulier voor herroeping niet ter beschikking gesteld.

Uitsluiting herroepingsrecht:

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  •  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

15. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving die daarop van toepassing zijn, met uitsluiting van eventuele conflicten van wetten die zouden leiden tot de toepassing van andere wetten.